English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:

گروه بین‌المللی توسعه پایدار، مجمــوعه‌ای متشکل از چند دپارتمان‌ و شرکت زیرمجموعهاست که در ارتباطات بین‌المللیبا نام Sustainable Development Strategy Group (SDS Int’l Group) شناخته می‌شود.

این سازمان، به عنوان عضو معاهده جهانی سازمان ملل متحد ، اصـــــــــــول ده‌گانــــــه‌ی‌ ایـــــــــن معاهــــــــــــده، اهــــــــداف توســــــــعه هــــــــــزاره‌ی مــــــلل متــــــــــحد (UN Millennium Development Goals, MDGs) و نیـــــــز، اهـــــــداف توســـــــعه پایـــــــــدار (Sustainable Development Goals, SDGs) را به عنوان خط‌مشی اصلی خود برگزیده است.

گروه بین‌المللی توســــــــعه پایدار همچــــــــــنین، نخســـــــتین نـــــــــهاد ایرانی است کــــــــــه به عنوان عـــــــضو ارائه‌دهــــــــنده‌ی خـــــدمات تخـــــصصی (Professional Service Partner) به ائــــــــتلاف Principles for Responsible Investment, PRI)) پیوسته است. PRIائتلافی بین‌المللی، متشکل از سرمایه‌گذاران پیشرو می‌باشد که با حمایت دو نهاد بین‌المللی Global Compact و برنامه‌ی مالی UNEP و با هدف توسعه‌ی مفاهیم پایداری در سرمایه‌گذاری، در راستای دستیابی به نظام مالی پایدار در سطح بین‌المللی ایجاد شده است.

SDS Int’l Group در راســتای مســوولیت اجتــــماعی (Social Responsibility) و ماموریت‌های بنیادین خود و همچنین، به عنوان یک سازمان فعال بین‌المللی در حوزه‌ی توسعه پایدار، پژوهش در حوزه‌ی مفاهیم توسعه‌ی همه‌جانبه، موزون و پایدار و تلاش برای هم‌افزایی میان همه‌ بازیگران ملی و بین‌المللی در زمینه‌ی توسعه‌ی پایدار را، در سرلوحه‌ی اهداف خود قرار داده و تلاش همه جانبه‌ای برای استقرار ادبیات و ترمینولوژی حاکم بر ملل متحد، گفتمان توسعه‌ پایدار و اهداف توسعه‌ هزاره آغاز نموده است.

 

 

گروه SDS دارای دپارتمان های فعال در حوزه های ذیل می باشد:

       قوانین کسب و کار و مشاوره حقوقی با شرکت ها

       مشاوره در زمینه سرمایه گذاری و تامین مالی

       مشاوره در زمینه برندینگ و بازطراحی برند

       خدمات فناوری اطلاعات و شبکه

       خدمات تحقیقاتی پژوهشی و آموزشی

       استقرار سیستم های مدیریتی

       مشاوره و ممیزی در حوزه های مسوولیت اجتماعی (CSR) و حاکمیت شرکتی (CG)

       خدمات توسعه تکنولوژی و تجاری سازی محصول

       مشاوره در امور نفت،گاز و پتروشیمی 

       همکاری در حوزه سلامت پایدار

خدمات SDS هفت حوزه را در بر میگیرد:

 

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group