English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
برگزاری اجلاس سرمایه گذاری در اهداف توسعه پایدار - 20 مارس 2019

برزیل برای اولین بار در سال 2019 برای توسعه مذاکره میان انجمن ها، سرمایه گذاران، سازمان های خصوصی و عمومی، سازمان ملل و دولت ها در خصوص سرمایه گذاری و ارتقا اهداف توسعه پایدار، میزبان این رخداد خواهد بود.
پیشگامان اهداف توسعه پایدار SDG Pioneers در سال 2018 از سوی کمینه جهانی ملل متحد معرفی گردیدند.

اهداف توسعه پایدار (SDGs) چشم انداز روشن برای یک آینده ی پایدار را فراهم می کند و عصر جدیدی را برای کسب و کار ایجاد می کند. به عنوان بخشی از "کمپین محلی کسب و کار" ، هر ساله کمیته معاهده جهانی ملل متحد یک گروه از پیشگامان SDG - را از میان رهبران کسب و کار معرفی مینماید که کارهای استثنایی برای پیشبرد اهداف جهانی از طریق رویکرد مبتنی بر اصول توسعه پایدار انجام می دهند.
به معاهده جهانی ملل متحد بپیوندید

"در عصر وابستگی به یکدیگر انسان ها ، حقوق شهروندی جهانی ، بر اساس اعتماد و مسئولیت مشترک ، پشتیبان سرنوشت ساز پیشرفت است ، اما در دوران محرومیت بیش از یک میلیارد انسان از حداقل نیازهای در خور شان و منزلت او ‎، شرکتها ،‌ بنگاه های اقتصادی ، بازرگانان دیگر نمی توانند بی تفاوت باقی بمانند یا همچون سدی در برابر این خیل عظیم انسانی قراگیرند ، بلکه بر عکس آن ها باید در صدد همکاری با دولت ها و سایر نقش آفرینان در جامعه برآیند و با بسیج علم ، فن آوری و دانش جهانی به مقابله با بحران های به هم تنیده گرسنگی ، بیماری ، تخریب محیط زیست و تضادی که باعث عقب نگهداشته شدن کشورهای جهان سوم می شود ، برخیزند." کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group